Wiki kursuňyzy nädip ulanmaly we dolandyrmalydygy barada semalt maslahatlary

Ikeeke-täk ammar bolmak bilen, Wiki esasan köp ýurtda bilim pudagynyň üstünlik gazanmagyna goşant goşdy. Wikis mugallymlara we okuwçylara bilim kurslary bilen baglanyşykly maglumatlary redaktirlemäge, girmäge we paýlaşmaga mümkinçilik berýär. Her bir okuw, bilim pudagynda bar bolan dürli kurslara laýyk çalt düzülen we üýtgedilen wikiden ybaratdyr.

Semalt hünärmeni Maks Bell, kurs wikisiniň okuwçylar bilen mugallymlaryň arasyndaky gatnaşyklary gowulaşdyrmakda aýrylmaz rol oýnaýandygyny düşündirýär. Alymlar okuw meýilnamasynyň kadaly işlemegine kömek edýändigi sebäpli mekdeplerde kurs wikisini ulanmagy maslahat berýärler. Wiki kursy tarapyndan ýerine ýetirilýän adaty çäreler:

 • Frequygy-ýygydan soralýan soraglary paýlaşmak we bermek, täze soraglary ýygnamak
 • Okuwyň başynda görkezmeleri we görkezmeleri paýlaşmak
 • Degişli programma üpjünçiligi üçin gurnama görkezmelerini bermek we derňemek
 • Okuw jikme-jikliklerini gowulandyrmak üçin teklipler ýygnamak

Wiki makalalaryny ýygnamak, paýlaşmak we redaktirlemek praktikasy ilkinji nobatda ammarda maglumat ýygnamaga kömek edýär. Redaktirlenen hasabat beýleki işgärlere we okuwçylara adam biliminiň çeşmesi bolup hyzmat edýär. Sorag-jogaplary paýlaşmak we seljermek maşklary bilelikde işlemäge we geljekki okuw taslamalarynyň ösmegine kömek edýär.

Kurs Wiki-ni nädip dolandyrmalydygy barada görkezmeler

Wiki kursuňyzy dolandyrmak, bütinleý ygrarlylygy we yhlaslylygy talap edýär. Wikini nädip netijeli dolandyrmalydygy barada maslahatlar:

 • Dürli adamlar tarapyndan ýerine ýetirilmeli dürli rollary görkeziň we kesgitläň. Mysal üçin, wiki makalalaryny pozmak barada aýdylanda, okuwçylaryň däl-de, kurs işgärleriniň roly bolsun.
 • Bulaşyklygyň öňüni almak üçin okuwçylaryň hyzmatdaşlygyny talap edýän bölekleri görkeziň. Talyplara wiki makalalaryny redaktirlemek we döretmek wezipesi berilmelidir.
 • Wikiňiziň bölekleriniň maksady barada takyk boluň. Wikiniň käbir bölekleri maglumatlary we maglumatlary ýaýratmak üçin niýetlenen bolsa, okuwçylaryňyzyň elementlere girmegini çäklendiriň.

Kurs işgärleri kurs wikisinde dürli meseleleri we rollary ýerine ýetirýärler. Wiki dolandyrmak üçin kurs işgärleri tarapyndan adaty funksiýalar ýerine ýetirilýär:

 • Öçürilen Wiki-ni dikeltmek we saklamak

Wiki kursuňyzy dowam etdireniňizde, geljekki salgylanmalar üçin ulanyp boljak makalany arassalamakdan gaça duruň. Material aýrylandan soň, döredilen baglanyşyk görünýän ýerde galýar. Wiki makalasyny dikeltmek üçin ekranyňyzda görkezilen 'Dikelt' düwmesine basyň.

 • Wiki makalasyny pozmak

Kursyň agzalary diňe makalany redaktirlemegiň rugsady bilen wiki makalalaryny pozup bilerler. “Wiki” kursuňyzdan bir makalany pozmak üçin, pozuljak makalany görüň we “Üýtget” düwmesine basyň. Aşak aýlaň we 'Makalany öçürmek' düwmesine basyň we makalanyň öçürilendigini tassyklamak üçin 'Hawa' saýlaň.

 • Kurs Wiki-e girişi dolandyrmak

Ulanyjylar bir makalanyň rugsat sazlamalaryny ýazmak ýa-da bar bolan makalalary gulplamak arkaly kurs wikisine girişi dolandyryp bilerler. Girişi dolandyrmak üçin 'Sazlamalar' -y açyň we 'Giňişleýin sazlamalar' -a basyň. Köpçülikleýin toparlara wikä girmäge rugsat bermek bilen “Wiki” kursynyň girişini üýtgediň.

 • Wiki makalasyny ekmek we gulplamak

“Wiki” kursuňyzdan dogry netijeleri almak üçin, okuw meýilnamaňyzy görkezmek üçin käbir makalalary dörediň. Her bölümiň açylmagy üçin merkezi böleklere baglanyşyklar we soraglar beriň.

mass gmail